00
Samorz¹dowe Publiczne Przedszkole w Poraju Leœne Skrzaty


(609) 763-5410
                                
                               

 

 

RADOSNE DZIECI W ¯£OBKU W GMINIE PORAJ

 

 

JESTEŒ NASZYM     GOŒCIEM!    

(822) 734-1484

.

.

Klauzula informacyjna dla uczniów/ rodziców/ opiekunów prawnych

w Samorz¹dowym Publicznym Przedszkolu Leœne Skrzaty

.

.

Projekt POKL - Przyjazny Skrzat - równy start w obliczu nierównych szans

 

 

                  

  

 

 

DONIESIENIA PRASOWE

 

 


Samorz¹dowe Publiczne Przedszkole w Poraju jest cz³onkiem

Stowarzyszenia Przyjazna Szko³a:
                                  

Pobierz bezp³atny program PIT Format 2014!
Przeka¿ 1% podatku swojej szkole!

Dowiedz siê wiêcej na stronie
Stowarzyszenie "Przyjazna Szko³a",
www.ps.org.pl


REALIZOWANE PROJEKTY:


        

 

   916-781-1816

.


ARCHIWUM

Powrót do treœci | Wróæ do menu g³ównego